မတ္လ ၁၈ရက္ ရတနာပံုသတင္းစာ

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းဆိုသည္မွာ
*************************
ျမင့္ျမတ္သိဂၤ ီ

အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ေနရာတစ္ခုတြင္မိမိက ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ဦးေဆာင္ေတာ့မည္ ဆိုပါလွ်င္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားရပါလိမ့္မည္ ။
ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတို႔၏အရည္အခ်င္းမ်ား
နွင့္ျပည့္စံုေလေအာင္ ျဖည့္က်င့္ရပါမည္။
ေခါင္းေဆာင္ကို နာယက ဟု ေခၚ သည္ဟု
မွတ္သားခဲ့ရပါသည္။
ျမန္မာအဘိဓါန္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အတြဲ(၂)
တြင္နာယကကိုေရွ႕ေဆာင္ညႊန္ျပသူ
ေခါင္းေဆာင္အႀကီးအကဲဟု ဖြင့္ျပထား ပါသည္။
ေနရာဌာနတစ္ခု အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကို ေခါင္းဆာင္မည္ဆိုပါလွ်င္ ေခါင္းေဆာင္တို႔၏ အရည္အခ်င္းျဖစ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ဂုဏ္ တစ္နည္းအားျဖင့္ နာယကဂုဏ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ ညီၫြတ္ေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္ပါသည္။
နာယကေခါင္းေဆာင္တို႔၏ ပထမဆံုးအဂၤါရပ္ အေနျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူသည္
သည္းခံျခင္းတရား လက္ကိုင္ထားရွိရပါမည္။
သည္းခံျခင္းဆိုရာတြင္ စာေရးသူအေနျဖင့္
ေခါင္းေဆာင္သည္ မိမိအလုပ္၏ ေကာင္းေမြ ဆိုးေမြ ကိစၥ အဝဝအတြက္ ျဖစ္လာသမွ်
ၾကံ့ခိုင္ရင္ဆိုင္ သည္းခံေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းဟု မွတ္ယူမိပါသည္။
ထိုသို႔ သည္းခံႏိုင္ရန္အတြက္ ေခါင္းဆာင္ သည္ပထမဦးစြာ မိမိစိတ္ကို ႀကံ႕ခိုင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထား ရပါမည္ ။အလုပ္တစ္ခု၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရည္မွန္းခ်က္ ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အျမဲတေစ လြယ္ကူစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ ။အခ်ိန္အခါ အေျခအေနအေလ်ာက္ခက္ခဲပင္ပန္းမႈမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုႀကံဳလာရႏိုင္ပါသည္ ။ ထိုသို႕ေသာ ခက္ခဲပင္ပန္းမႈမ်ားနွင့္ ႀကံဳရသည့္အခါ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူက စ၍ အလြယ္တကူ စိတ္ဓါတ္က်ျပပါလွ်င္ ေနာက္လိုက္အဖြဲ႕သား
တို႕ပိုမိုစိတ္ဓာတ္က်ကာ ဖြဲ႕စည္းညီညြတ္မႈ ပ်က္ျပား ရည္မွန္းခ်က္လည္း က်ဆံုးသြားႏိုင္ ပါသည္။ ထို႔ေႀကာင့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ဦးသည္ ပထမဦးစြာ စိတ္ဓါတ္ခိုင္မာ ရင့္က်က္စြာျဖင့္ မိမိ၏တာဝန္ကို စိတ္႐ွည္ သည္းခံနည္းအမွန္ျဖင့္ေ႐ွ႕ေဆာင္တတ္ရမည္ ။ ဦးေဆာင္ႏိုင္ရမည္ဟု ယံုၾကည္မိပါသည္။

ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ
သည္ ေနာက္လိုက္ငယ္သားတို႕ထက္
သတိတရား ပိုမိုႏိုးၾကားကာ မိမိတာဝန္ယူ ရြက္ေဆာင္သမွ် ကိစၥ ရပ္မ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ စီမံတတ္ရပါမည္။
ထို႔ျပင္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းသည္
ေနာက္လိုက္မ်ားထက္ ထၾကြလုံ႕လ
ဝီရိယ ရွိရမည္။လုပ္ငန္းကိစၥမွန္သမ်ွကို တက္တက္ျကြၾကြ ႀကိဳးစားအားထုတ္ လုပ္ေဆာင္ေန ရမည္ ျဖစ္သလို …
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပုိမ္ုိတိုးတက္ေအာင္
တီထြင္ႀကံဆမႈမ်ားႏွင့္ အားထုတ္ေနရ
မည္ဟုလည္း ဖတ္မွတ္ခဲ့ရဖူးပါသည္။
စတုတၳ အခ်က္အေနျဖင့္
ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းသည္ေတြ႔ႀကဳံလာ ေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္အေႀကာင္းကိစၥမ်ား
လုပ္ငန္းမ်ားအားအဆုးံအျဖတ္ေပးရာတြင္
ခြဲျခားေဝဖန္တတ္မႈရွိရမည္။
အမွားႏွင္႔အမွန္ အဆိုးႏွင့္အေကာင္းကို
သိတတ္ရမည္။
ဆုးံျဖတ္မႈေပၚလာတိုင္း၌ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားကိုသိျမင္နိုင္စြမ္း ရွိရမည္ဟုလည္း မွတ္သားခဲ့ရဖူးပါ၏။
ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေခါင္းဆာင္သည္ မိမိ၏
ေနာက္လိုက္ ငယ္သားမ်ား၏ဘဝႏွင့္ဆႏၵကို ကိုယ္ခ်င္းစာခံစား စာနာသနား နားလည္ေပးရင္း စဥ္းစားေျမာ္ျမင္ ဆင္ျခင္ဥာဏ္ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ အရည္အခ်င္း ႐ွိရမည္ဟု မွတ္သားဖတ္႐ႈ႕ခဲ့ရပါသည္ ။

မိမိတိုင္းျပည္ ႏုိင္ငံအတြက္ ေခါင္းေဆာင္ ေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းလာေစခ်င္ေသာ ၊ မိမိကိုယ္တိုင္လည္း ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ဦး ျဖစ္ခ်င္ခဲ့ေသာ စာေရးသူသည္
ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စာတမ္းစာေပအနည္းငယ္ ဖတ္႐ႈ႕ေလ့လာ မိခဲ့သည္ ။ ထို႔ေၾကာင့္ နာယကဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ေခါင္းေဆာင္ပီသႏိုင္မည့္ အခ်က္အလက္တို႔စီကံုးေရးသားထားသည့္
စာေပတခ်ိဳ႕အား ဖတ္မွတ္မိသမွ် ျပန္လည္ စုေဆာင္း တင္ျပမိပါသည္ ။ ထိုမွ်မက စာေတြ႕သာမက မိမိျမင္ေတြ႔ရသမွ် လက္ေတြ႔ပတ္ဝန္းက်င္ ကမၻာ ေခါင္းေဆာင္
ေနရာမွ က်င့္သံုးေနၾကသည့္ က်င့္သံုးရန္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း
ေတြးမိ စဥ္းစားမိ ၾကည့္ျမင္လာခဲ့မိပါသည္။
ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းသည္
မိမိဦးေဆာင္မည့္ အလုပ္ကို စနစ္တက် အစီအစဥ္ခ်တတ္ရမည္ ။ ရည္မွန္းထားေသာ အလုပ္အတြက္ အေကာင္းဆံုးကို ေမွ်ာ္မွန္း ထား သလို အဆိုးဆံုးကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႕လည္း အသင့္ျပင္ထားရပါမည္ ။ ေတြ႕ႀကံဳလာရသမွ် အခက္အခဲျပႆနာမ်ားကိုလည္း အလြယ္တကူအရႈံးမေပးဘဲ ေခါင္းေဆာင္ပီပီ ေရွ႕ဆံုးမွ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္း ရွိရပါမည္။ ထို႔ေႀကာင့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း သည္ စိတ္ဓါတ္ခိုင္မာရင့္က်က္ရန္ အေရးႀကီး ပါသည္။ စိတ္ဓါတ္ခိုင္မာ ရင့္က်က္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း၏ နမူနာသာဓကအေနျဖင့္ အႏိုင္မခံအရႈံးမေပး တိုက္ခဲ႕ေသာ ေနာင္ရိုးတိုက္ပြဲမွ ဘုရင့္ေနာင္
၏ ေခါင္းေဆာင္စိတ္ထားအေတြးအႀကံတို႕ကို အတုယူသင့္ပါသည္ ။
ထို႔ျပင္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တို႕သည္ စိတ္ဓါတ္ခိုင္မာရင့္က်က္ရံုသာမက စိတ္သေဘာထား မွန္ကန္ေျဖာင့္မတ္ရိုးသား ရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ အခုတစ္မ်ိဳး ေတာ္ႀကာတစ္မ်ိဳး အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာမတည္မျငိမ္ စိတ္ထားမ်ိဳးမထားသင့္ ။ မိမိကိုယ္တိုင္ စိတ္ထား တည္ျငိမ္ရဲရင့္စြာျဖစ္သင့္ ျဖစ္ထိုက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တို႕ၿဖင့္ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္တည္ျငိမ္စြာ ေရွ႕ေဆာင္ႏိုင္ ရမည္ ။
လူအမ်ိဳးမ်ိဳး စိတ္အေထြေထြကို အကဲခတ္
နား လည္လ်က္ မိမိအဖြဲ႕အစည္း တိုးတက္ရာ တိုးတက္ေႀကာင္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး စိတ္ထားမွန္ကန္ျဖဴစင္ ေျဖာင့္မတ္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရပါမည္ ။
သို႔မွသာ အမ်ားေလးစားအားထားေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ျဖစ္လာႏိုင္ပါမည္ ။
ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း သည္ မိမိဦးေဆာင္ရမည့္ ေနရာ အလုပ္အတြက္ ထိုက္သင့္ေသာ ကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္း ရွိေနရပါမည္ ။ မိမိကိုယ္တိုင္ အျမဲႀကိဳးစားလ်က္ ပညာရပ္မ်ားမွာ ထူးခြ်န္ေသာသူ ျဖစ္ေနသင့္ သည္သာမက မိမိထူးခြ်န္သကဲ႕သို႕ မိမိအဖြဲ႔သားမ်ားဘဝ ပညာ ထူးခြ်န္ထက္ျမတ္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ပံ႕ပိုးကူညီျမွင့္တင္ အားေပးႏိုင္ သူလည္း ျဖစ္ရပါမည္ ။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ မိမိတြင္ အဖြဲ႕သားတို႕စံနမူနာယူ ေလးစား အားက်စရာ အရည္အေသြး ႀကိဳးစားမႈမ်ားလည္း မိမိတြင္ ရွိေနရပါမည္ ။
မိမိအသာစံေရးအတြက္ေနာက္ထား၍ လိုအပ္ပါလွ်င္ မိမိအဖြဲ႕အစည္းအတြက္ အနစ္နာခံႏိုင္သူလည္းျဖစ္ရပါမည္ ။ တစ္ခါတစ္ရံ မိမိစိတ္ဆႏၵထက္ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္ေသာ အဖြဲ႕၏ ဆႏၵကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည္။
မိမိ၏ အခ်ိန္ေနရာေငြေႀကး အစထား၍ မိမိကိုယ္တိုင္ ေရွ႕မွ တက္ႀကြစြာ အနစ္နာခံ ေဆာင္ရြက္မွ သာလွ်င္ အဖြဲ႕က ေလးစား အားထားေသာ ယံုႀကည္မႈရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္ ။

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ဦးသည္ ခိုင္မာရင့္က်က္ေသာစိတ္ဓါတ္ ေျဖာင့္မတ္တည္ႀကည္ေသာစိတ္သေဘာ
ထား ျပည့္ဝေကာင္းမြန္ထူးခြ်န္ေသာ ကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ အနစ္နာခံႏိုင္စြမ္းျမင့္မားလ်က္သာမက မိမိအဖြဲ႕မိမိအလုပ္ေပၚတြင္ ေစတနာထား ႀကိဳးစားမည္ဆိုပါက အမည္နာမ ထာဝစဥ္ ရွင္သန္ေနေသာဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႕
ကဲ႕သို႕ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါလိမ့္မည္ ။
ထိုကဲ႕သို႕ေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းလာမွသာလွ်င္ ရပ္ရြာေဒသ တိုင္းျပည္တိုးတက္သာယာလာေပမည္ ။
ထို႕ေႀကာင့္ မိမိျမိဳ႕ရြာ တိုင္းျပည္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူတိုင္း ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား အားေလးစားတန္ဖိုးထားလ်က္ မိမိကိုယ္တိုင္လည္း ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း
တစ္ဦး ျဖစ္လာေစရန္ ႀကိဳးစားသင့္ႀကပါ၏ ။

ျမင့္ျမတ္သိဂႌ

(Unicode)
မတ်လ ၁၈ရက် ရတနာပုံသတင်းစာ

ခေါင်းဆောင်ကောင်းဆိုသည်မှာ
*************************
မြင့်မြတ်သိင်္ဂ ီ

အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု နေရာတစ်ခုတွင်မိမိက ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ဦးဆောင်တော့မည် ဆိုပါလျှင် ခေါင်းဆောင်ကောင်း ဖြစ်အောင် ကြိုးစားရပါလိမ့်မည် ။
ခေါင်းဆောင်ကောင်းတို့၏အရည်အချင်းများ
နှင့်ပြည့်စုံလေအောင် ဖြည့်ကျင့်ရပါမည်။
ခေါင်းဆောင်ကို နာယက ဟု ခေါ် သည်ဟု
မှတ်သားခဲ့ရပါသည်။
မြန်မာအဘိဓါန် အကျဉ်းချုပ်အတွဲ(၂)
တွင်နာယကကိုရှေ့ဆောင်ညွှန်ပြသူ
ခေါင်းဆောင်အကြီးအကဲဟု ဖွင့်ပြထား ပါသည်။
နေရာဌာနတစ်ခု အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို ခေါင်းဆာင်မည်ဆိုပါလျှင် ခေါင်းဆောင်တို့၏ အရည်အချင်းဖြစ်သော ခေါင်းဆောင်ဂုဏ် တစ်နည်းအားဖြင့် နာယကဂုဏ်ခြောက်ပါးနှင့် ညီညွတ်အောင် ကြိုးစားသင့်ပါသည်။
နာယကခေါင်းဆောင်တို့၏ ပထမဆုံးအင်္ဂါရပ် အနေဖြင့် ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူသည်
သည်းခံခြင်းတရား လက်ကိုင်ထားရှိရပါမည်။
သည်းခံခြင်းဆိုရာတွင် စာရေးသူအနေဖြင့်
ခေါင်းဆောင်သည် မိမိအလုပ်၏ ကောင်းမွေ ဆိုးမွေ ကိစ္စ အဝဝအတွက် ဖြစ်လာသမျှ
ကြံ့ခိုင်ရင်ဆိုင် သည်းခံဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းဟု မှတ်ယူမိပါသည်။
ထိုသို့ သည်းခံနိုင်ရန်အတွက် ခေါင်းဆာင် သည်ပထမဦးစွာ မိမိစိတ်ကို ကြံ့ခိုင်အောင် ပြင်ဆင်ထား ရပါမည် ။အလုပ်တစ်ခု၏ ရည်ရွယ်ချက် ရည်မှန်းချက် ပေါက်မြောက်အောင် ဆောင်ရွက်ရာတွင် အမြဲတစေ လွယ်ကူစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ ။အချိန်အခါ အခြေအနေအလျောက်ခက်ခဲပင်ပန်းမှုများနှင့် တွေ့ဆုံကြုံလာရနိုင်ပါသည် ။ ထိုသို့သော ခက်ခဲပင်ပန်းမှုများနှင့် ကြုံရသည့်အခါ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူက စ၍ အလွယ်တကူ စိတ်ဓါတ်ကျပြပါလျှင် နောက်လိုက်အဖွဲ့သား
တို့ပိုမိုစိတ်ဓာတ်ကျကာ ဖွဲ့စည်းညီညွတ်မှု ပျက်ပြား ရည်မှန်းချက်လည်း ကျဆုံးသွားနိုင် ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ခေါင်းဆောင်ကောင်း တစ်ဦးသည် ပထမဦးစွာ စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာ ရင့်ကျက်စွာဖြင့် မိမိ၏တာဝန်ကို စိတ်ရှည် သည်းခံနည်းအမှန်ဖြင့်ရှေ့ဆောင်တတ်ရမည် ။ ဦးဆောင်နိုင်ရမည်ဟု ယုံကြည်မိပါသည်။

ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ
သည် နောက်လိုက်ငယ်သားတို့ထက်
သတိတရား ပိုမိုနိုးကြားကာ မိမိတာဝန်ယူ ရွက်ဆောင်သမျှ ကိစ္စ ရပ်များကို အတတ်နိုင်ဆုံး အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် စီစဉ်ဆောင်ရွက် စီမံတတ်ရပါမည်။
ထို့ပြင် ခေါင်းဆောင်ကောင်းသည်
နောက်လိုက်များထက် ထကြွလုံ့လ
ဝီရိယ ရှိရမည်။လုပ်ငန်းကိစ္စမှန်သမျှကို တက်တက်ကြွကြွ ကြိုးစားအားထုတ် လုပ်ဆောင်နေ ရမည် ဖြစ်သလို …
လုပ်ငန်းစဉ်များကို ပိုမ်ုိတိုးတက်အောင်
တီထွင်ကြံဆမှုများနှင့် အားထုတ်နေရ
မည်ဟုလည်း ဖတ်မှတ်ခဲ့ရဖူးပါသည်။
စတုတ္ထ အချက်အနေဖြင့်
ခေါင်းဆောင်ကောင်းသည်တွေ့ကြုံလာ သော ပြဿနာများနှင့်အကြောင်းကိစ္စများ
လုပ်ငန်းများအားအဆုးံအဖြတ်ပေးရာတွင်
ခွဲခြားဝေဖန်တတ်မှုရှိရမည်။
အမှားနှင့်အမှန် အဆိုးနှင့်အကောင်းကို
သိတတ်ရမည်။
ဆုးံဖြတ်မှုပေါ်လာတိုင်း၌ ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အကျိုးဆက်များကိုသိမြင်နိုင်စွမ်း ရှိရမည်ဟုလည်း မှတ်သားခဲ့ရဖူးပါ၏။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ခေါင်းဆာင်သည် မိမိ၏
နောက်လိုက် ငယ်သားများ၏ဘဝနှင့်ဆန္ဒကို ကိုယ်ချင်းစာခံစား စာနာသနား နားလည်ပေးရင်း စဉ်းစားမြော်မြင် ဆင်ခြင်ဉာဏ်နှင့်ပြည့်စုံသော အရည်အချင်း ရှိရမည်ဟု မှတ်သားဖတ်ရှု့ခဲ့ရပါသည် ။

မိမိတိုင်းပြည် နိုင်ငံအတွက် ခေါင်းဆောင် ကောင်းများ ပေါ်ထွန်းလာစေချင်သော ၊ မိမိကိုယ်တိုင်လည်း ခေါင်းဆောင်ကောင်း တစ်ဦး ဖြစ်ချင်ခဲ့သော စာရေးသူသည်
ခေါင်းဆောင်ကောင်းနှင့်ပတ်သက်သော စာတမ်းစာပေအနည်းငယ် ဖတ်ရှု့လေ့လာ မိခဲ့သည် ။ ထို့ကြောင့် နာယကဂုဏ်နှင့် ပြည့်စုံသော ခေါင်းဆောင်ပီသနိုင်မည့် အချက်အလက်တို့စီကုံးရေးသားထားသည့်
စာပေတချို့အား ဖတ်မှတ်မိသမျှ ပြန်လည် စုဆောင်း တင်ပြမိပါသည် ။ ထိုမျှမက စာတွေ့သာမက မိမိမြင်တွေ့ရသမျှ လက်တွေ့ပတ်ဝန်းကျင် ကမ္ဘာ ခေါင်းဆောင်
နေရာမှ ကျင့်သုံးနေကြသည့် ကျင့်သုံးရန် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကိုလည်း
တွေးမိ စဉ်းစားမိ ကြည့်မြင်လာခဲ့မိပါသည်။
ခေါင်းဆောင်ကောင်းသည်
မိမိဦးဆောင်မည့် အလုပ်ကို စနစ်တကျ အစီအစဉ်ချတတ်ရမည် ။ ရည်မှန်းထားသော အလုပ်အတွက် အကောင်းဆုံးကို မျှော်မှန်း ထား သလို အဆိုးဆုံးကို ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့လည်း အသင့်ပြင်ထားရပါမည် ။ တွေ့ကြုံလာရသမျှ အခက်အခဲပြဿနာများကိုလည်း အလွယ်တကူအရှုံးမပေးဘဲ ခေါင်းဆောင်ပီပီ ရှေ့ဆုံးမှ ကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်း ရှိရပါမည်။ ထို့ကြောင့် ခေါင်းဆောင်ကောင်း သည် စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာရင့်ကျက်ရန် အရေးကြီး ပါသည်။ စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာ ရင့်ကျက်သော ခေါင်းဆောင်ကောင်း၏ နမူနာသာဓကအနေဖြင့် အနိုင်မခံအရှုံးမပေး တိုက်ခဲ့သော နောင်ရိုးတိုက်ပွဲမှ ဘုရင့်နောင်
၏ ခေါင်းဆောင်စိတ်ထားအတွေးအကြံတို့ကို အတုယူသင့်ပါသည် ။
ထို့ပြင် ခေါင်းဆောင်ကောင်း တို့သည် စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာရင့်ကျက်ရုံသာမက စိတ်သဘောထား မှန်ကန်ဖြောင့်မတ်ရိုးသား ရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။ အခုတစ်မျိုး တော်ကြာတစ်မျိုး အမျိုးမျိုးသောမတည်မငြိမ် စိတ်ထားမျိုးမထားသင့် ။ မိမိကိုယ်တိုင် စိတ်ထား တည်ငြိမ်ရဲရင့်စွာဖြစ်သင့် ဖြစ်ထိုက်သော ဆုံးဖြတ်ချက်တို့ဖြင့် ရိုးသားဖြောင့်မတ်တည်ငြိမ်စွာ ရှေ့ဆောင်နိုင် ရမည် ။
လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေကို အကဲခတ်
နား လည်လျက် မိမိအဖွဲ့အစည်း တိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် အတတ်နိုင်ဆုံး စိတ်ထားမှန်ကန်ဖြူစင် ဖြောင့်မတ်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရပါမည် ။
သို့မှသာ အများလေးစားအားထားသော ခေါင်းဆောင်ကောင်း ဖြစ်လာနိုင်ပါမည် ။
ခေါင်းဆောင်ကောင်း သည် မိမိဦးဆောင်ရမည့် နေရာ အလုပ်အတွက် ထိုက်သင့်သော ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်း ရှိနေရပါမည် ။ မိမိကိုယ်တိုင် အမြဲကြိုးစားလျက် ပညာရပ်များမှာ ထူးချွန်သောသူ ဖြစ်နေသင့် သည်သာမက မိမိထူးချွန်သကဲ့သို့ မိမိအဖွဲ့သားများဘဝ ပညာ ထူးချွန်ထက်မြတ် ကောင်းမွန်အောင် ပံ့ပိုးကူညီမြှင့်တင် အားပေးနိုင် သူလည်း ဖြစ်ရပါမည် ။ ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ မိမိတွင် အဖွဲ့သားတို့စံနမူနာယူ လေးစား အားကျစရာ အရည်အသွေး ကြိုးစားမှုများလည်း မိမိတွင် ရှိနေရပါမည် ။
မိမိအသာစံရေးအတွက်နောက်ထား၍ လိုအပ်ပါလျှင် မိမိအဖွဲ့အစည်းအတွက် အနစ်နာခံနိုင်သူလည်းဖြစ်ရပါမည် ။ တစ်ခါတစ်ရံ မိမိစိတ်ဆန္ဒထက် ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်သော အဖွဲ့၏ ဆန္ဒကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမည်။
မိမိ၏ အချိန်နေရာငွေကြေး အစထား၍ မိမိကိုယ်တိုင် ရှေ့မှ တက်ကြွစွာ အနစ်နာခံ ဆောင်ရွက်မှ သာလျှင် အဖွဲ့က လေးစား အားထားသော ယုံကြည်မှုရှိသော ခေါင်းဆောင်ကောင်း ဖြစ်လာနိုင်ပါသည် ။

နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ခေါင်းဆောင်ကောင်း တစ်ဦးသည် ခိုင်မာရင့်ကျက်သောစိတ်ဓါတ် ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်သောစိတ်သဘော
ထား ပြည့်ဝကောင်းမွန်ထူးချွန်သော ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းများနှင့် အနစ်နာခံနိုင်စွမ်းမြင့်မားလျက်သာမက မိမိအဖွဲ့မိမိအလုပ်ပေါ်တွင် စေတနာထား ကြိုးစားမည်ဆိုပါက အမည်နာမ ထာဝစဉ် ရှင်သန်နေသောဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့
ကဲ့သို့ခေါင်းဆောင်ကောင်းများ ဖြစ်လာနိုင်ပါလိမ့်မည် ။
ထိုကဲ့သို့သော ခေါင်းဆောင်ကောင်းများ ပေါ်ထွန်းလာမှသာလျှင် ရပ်ရွာဒေသ တိုင်းပြည်တိုးတက်သာယာလာပေမည် ။
ထို့ကြောင့် မိမိမြို့ရွာ တိုင်းပြည်ကို ချစ်မြတ်နိုးသူတိုင်း ခေါင်းဆောင်ကောင်းများ အားလေးစားတန်ဖိုးထားလျက် မိမိကိုယ်တိုင်လည်း ခေါင်းဆောင်ကောင်း
တစ်ဦး ဖြစ်လာစေရန် ကြိုးစားသင့်ကြပါ၏ ။

မြင့်မြတ်သိင်္ဂီ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here