တရားေတာ္မ်ား

    ” ကံတူ ဧည့္သည္ “

    " ကံတူ ဧည့္သည္ " (မဂ္လမ္းဖိုလ္လမ္းသြားေနရင္း ပရေလာကသားေတြနဲ႔ ဆက္စပ္လာတတ္ပံုေတြ မွတ္သားစရာအျဖစ္ ထုတ္ႏႈတ္ပူေဇာ္ပါသည္။) .... ေယာဂီတို႔သမာဓိေတြရလာေတာ့ ေဝဒနာကိုသီးခံႏိုင္လာတယ္ အတြင္းေလာကဓံကိုသီးခံႏိုင္လာတယ္ေပါ့၊ အတြင္းေလာကဓံကိုသီးခံႏိုင္လာ အတြင္းေလာကဓံကိုေအာင္လာေတာ့ အျပင္ေလာကဓံကိုလည္းသီးခံႏိုင္လာတယ္၊ ဘာလည္းဆိုေတာ့ အျပင္ကေလတိုးတာကိုသည္းခံႏိုင္လာတယ္ ဘယ္သူက ဘာပဲေဟ့ဆိုတာကို သီးခံႏိုင္လာတယ္၊ ဒီခႏၶာထဲကအတြင္းေလာကဓံကို စိတ္ကေလးကခံစားခဲ့ရတယ္။ စိတ္လို႔ေတာ့အစကမသိဘူးေပါ့ ငါခံစားရတယ္ ငါဆိုတဲ့စိတ္ကေလးကခံစားရတယ္ေပါ့၊...

    Recent Posts

    essay writing write my paper for me pay someone to write my paper college essay writing a college essay